Вземи Безплатно Продуктов каталог!

Catalog

Можете да поръчате печатна версия на каталога или да свалите .PDF версия тук

Правила за поверителност

Информация относно защитата на личните данни

Оператор на лични данни

Бихме искали да Ви информираме, че администраторът на вашите лични данни е Lars Laj Polska Sp. z o.o. със седалище Migdałowa 11, 72-003 Добра, Полша, адрес на електронна поща administracja@larslaj.pl, тел. +48 91 432 86 81 [наричан по-долу: "Оператор"].

Целта на обработката на лични данни и базата за обработка на данни

Обработката на вашите лични данни ще се извършва въз основа на Вашето съгласие - чл. 6. точка 1. а) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95 / 46 / ЕО (Официален вестник на Европейския Съюз L2016, № 119, стр. 1) [по-нататък: GDPR], за да предостави услугата бюлетин и да се свърже чрез формуляра за връзка.

Законни интереси

Оправдан интерес от обработката на вашите лични данни е маркетингът и информацията за услугите или продуктите, предлагани от страна на Оператора.

Категории получатели на лични данни

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на упълномощени от закона лица, както и на упълномощени от тях субекти въз основа на сключени от оператора, и по-специално договори за ИТ услуги.

Период на запазване на данните / критерии за определяне на този период

Вашите лични данни ще се съхраняват за срока на предоставяне на услугата и за периода, необходим за изпълнение на задълженията на Оператора съгласно общоприложимите закони.

В случай на лични данни, обработени въз основа на съгласие, данните ще бъдат обработени за периода на валидност на съгласието и след изтичане на съхранението на резервното копие (30 дни). Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, освен ако приложимите закони не предвиждат друго.

Права на субекта на данните

Подробният обхват на вашите права като лице, за което се отнасят личните данни (наричан по-долу "субект на данни"), се съдържа в Глава III от GDPR, озаглавена "Права на субекта на данните".

По всяко време имате право:

а) да поискате достъп до вашите лични данни,
б) да поискате корекция на личните ви данни,
в) да поискате изтриването или ограничаването на обработката на личните ви данни,
г) възразите срещу обработването на личните данни, отнасящи се до вашето личност,
д) да поискате прехвърляне на вашите лични данни,
е) да подадете жалба до съответния надзорен орган
ж) ако обработката се извършва въз основа на съгласие, да оттегли съгласието си за обработката по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработката, която е направена въз основа на съгласието преди оттеглянето му.

Информация относно изискването / условията за предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни е необходимо за предоставяне на услугата, а непредоставянето на данни ще доведе до прекъсване на услугата бюлетин / липсата на възможност за установяване на контакт.

Автоматизирано вземане на решения

Вашите лични данни няма да бъдат обработвани по автоматизиран начин и профил.